img banner

Názov projektu:

Rozvoj spoločnosti TECH-K s.r.o. so sídlom v Prievidzi

Prijímateľ: TECH-K s. r. o., Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 313031AWJ7
Miesto realizácie projektu: Prievidza
Schválená výška NFP: 104 371,26 EUR
Doba realizácie projektu: 01.2022 – 08.2023

Projekt „Rozvoj spoločnosti TECH-K s.r.o. so sídlom v Prievidzi“ je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti TECH-K s.r.o. prostredníctvom podpory vytvárania a rozširovania podmienok pre vývoj nových a rozvoj existujúcich kapacít poskytovania služieb v oblasti vypracovania sprievodnej technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam a posúdenia rizík, podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike a v Európskej únii, čo je nevyhnutnou podmienkou ich zaradenia do výrobných procesov.

Pre naplnenie cieľov projektu bude obstarané a do pracovných činností zaradené nové technologické a súčasnej dobe zodpovedajúce vybavenie: notebooky, A3 tlačiareň, laserové pracovisko, IT server a zariadenie na meranie tlaku a síl kolaboratívnych robotov. Zmodernizované pracovisko bude vybavené novým softvérom apre ďalšiu činnosť rozšírené o dvoch nových odborných zamestnancov.

Realizácia projektu bude mať výrazný dopad pre zachovanie a rozvoj činnosti prijímateľa a podporí aj rozšírenie miery zamestnanosti a jej zachovanie v regióne Hornej Nitry.