INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: TECH – K s. r. o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Rakytová 3977/15, 971 01  Prievidza

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určuje/neurčuje zodpovednú osobu.

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Účel spracúvania osobných údajov

Cookies spracúvame na nasledovné preferenčné, marketingové a analytické účely. Spracúvame tiež nevyhnutné cookies na zabezpečenie správneho fungovania webstránky a zabezpečenie funkcionalít pre používateľov. Vytvorené fotografie na rôznych podujatiach ako konferenciách, meetingoch, obchodných stretnutiach a pod. za účelom propagácie firmy budú uchované po celú dobu podnikania. 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania preferenčných, marketingových a analytických cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou. Neposkytnutie nevyhnutných cookies môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Príjemcovia osobných údajov

Identifikujeme nasledovné kategórie príjemcov osobných údajov:

 • obchodní partneri v oblasti reklamy a marketingu
 • IT obchodní partneri (napr. prevádzka serverov, ifnormačných systémov a iné)

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje o dobe uchovávania jednotlivých súborov cookies sú dostupné prostredníctvom Vášho webového prehliadača.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie

Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.