Školenia

Cieľom našich školení je najmä predchádzať úrazom na pracovisku ale taktiež ušetriť nemalé finančné prostriedky už pri samotnom návrhu výrobného zariadenia. Vyberte si z našej širokej ponuky a na základe svojich potrieb si vytvorte balík školení, ktorý Vám pomôže lepšie zvládnuť problematiku bezpečnosti výrobných zariadení.

O školení

Detailný výklad strojnej smernice č. 2006/42/ES, rozsah jej pôsobnosti, aplikovateľnosť a využitie. Školenie objasňuje význam a vplyv plnenia resp. neplnenia požiadaviek strojnej smernice najmä z pohľadu povinností vzťahujúcich sa na výrobcov strojových zariadení v rámci Európskej únie. Školenie nadväzuje na aplikáciu konkrétnych technických noriem týkajúcich sa výroby strojových zariadení a tiež využitie príručky k uplatňovaniu smernice o strojových zariadeniach.

Určené

Prioritne  pre výrobcov

O školení 

Školenie poskytuje informácie o rozsahu potrebnej technickej dokumentácie k strojovým zariadeniam pri ich uvádzaní na trh ako aj následnom uvedení do prevádzky. Dostatočný rozsah potrebnej konštrukčnej dokumentácie zaručuje výrobcovi strojových zariadení možnosť sa kedykoľvek na vyžiadanie orgánu dohľadu relevantne preukázať potrebnou výrobnou dokumentáciou k svojim výrobkom. Sprievodná technická dokumentácia strojových zariadení zodpovedne vedená ich prevádzkovateľom je vhodným nástrojom systematickej kontroly správneho používania týchto zariadení jeho zamestnancami ako aj neustáleho sledovania plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov.  Znalosť rozsahu technickej dokumentácie strojov a liniek je tiež základným predpokladom pre kvalitné nastavenie zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi – budúcimi prevádzkovateľmi týchto zariadení. 

Určené

Výrobca/prevádzkovateľ

O školení

Školenie sumarizuje všetky aktuálne legislatívne a technické postupy a požiadavky na správne a bezpečné prevádzkovanie strojových zariadení (strojov a liniek). Obsahom sú základné legislatívne požiadavky na prevádzku týchto zariadení ako aj praktické ukážky najčastejších chýb a nedostatkov na konkrétnych strojoch a technologických linkách. Školenie prevedie prevádzkovateľa strojov štandardným postupom overenia ich bezpečnosti v rozsahu potrebného pre splnenie požiadaviek zo strany oprávnených právnických osôb (OPO), ktorý je legislatívne vyžadovaný pre bezpečné prevádzkovanie týchto zariadení v rámci Slovenskej republiky.

Určené

Prioritne pre prevádzkovateľov

O školení

Obsahom školenia na tému stabilných prístupových prostriedkov k strojom je klasifikácia, konštrukčné požiadavky a správne užívanie vhodne zvolených prostriedkov pre prístup. Schody, plošiny, rebríky a rampy vedúce k strojovým zariadeniam alebo linkám sú často s vysokou frekvenciou využívané zamestnancami prevádzkovateľa týchto zariadení pri vykonávaní obsluhy, servisu, údržby alebo opravy strojových zariadení a liniek. Správna voľba či konštrukčné prevedenie prístupových prostriedkov má priamy vplyv na bezpečnosť týchto zamestnancov pri vykonávaní ich každodenných pracovných činností. Školenie poskytuje detailný výklad hlavných technických noriem týkajúcich sa voľby a konštrukčných požiadaviek kladených na výrobu stabilných prístupových prostriedkov. Obsahom sú aj ukážky častých prípadov nesplnenia požiadaviek konkrétnych noriem, nevhodného vyhotovenia alebo nesprávneho užívania týchto prostriedkov.

Určené

Výrobca/prevádzkovateľ

O školení

Školenie prezentuje problematiku realizácie zmien na prevádzkovaných strojových zariadeniach v rôznom rozsahu. Zvyšovanie efektivity, výkonu alebo výrobnej kapacity, ako aj požadovaná zmena bezpečnostného systému strojových zariadení a technológií sú neraz úzko previazané s nutnosťou konštrukčného zásahu do zariadenia, ktoré bolo v minulosti uvedené na trh alebo do prevádzky podľa v danej dobe platnej legislatívy a technických noriem. V závislosti od rozsahu konkrétnej zmeny vykonanej na stroji alebo v rámci linky plynú realizátorovi tejto zmeny zásadné povinnosti na ďalšie bezpečné užívanie týchto zariadení a to najmä vo vzťahu k ich prevádzkovateľovi. Obsahom školenia je prezentácia aktuálne využívaného rámca prístupu k zrealizovaným zmenám na strojových zariadeniach a ich bližšie charakterizovanie.

Určené

Výrobca/prevádzkovateľ

O školení

Školenie je detailným prehľadom technickej normy STN EN ISO 13855, ktorá sa zaoberá umiestnením elektrosenzitívnych ochranných zariadení (AOPD) slúžiacich na detekciu alebo ochranu častí ľudského tela. Zariadenia AOPD sú vysokofrekvenčne využívané ochranné zariadenia pre ochranu obsluhy širokého spektra strojov alebo liniek. Ich nevhodný výber, zapojenie alebo umiestnenie zvyšuje riziko ujmy na zdraví obsluhy – zamestnanca alebo vzniku škodovej udalosti na samotnom zariadení. Znalosť správneho výberu, zapojenia a bezpečnej vzdialenosti inštalácie AOPD prvkov má zásadný vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strojov a liniek. 

Určené

Výrobca/prevádzkovateľ